Plava boja

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

1012

Na temelju članka 137. stavka 14. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17) ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O OSTVARIVANJU PRAVA NA TROŠKOVE UKOPA UZ ODAVANJE VOJNIH POČASTI TE GROBNO MJESTO I NJEGOVO ODRŽAVANJE

DIO PRVI
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način ostvarivanja prava na grobno mjesto, troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja, umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI) i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojnih počasti propisanog Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i na ženski rod.

DIO DRUGI
OSTVARIVANJE PRAVA

Utvrđivanje prava na troškove prijevoza i ukopa smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Članak 3.

(1) Troškovi prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i točke b) Zakona su:

a) pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov

b) troškovi ukopa i/ili kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, kremiranja, razglasa, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanje i vraćanje pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenje kolica, fugiranje grobnog otvora i sl.

c) glazba za pratnju pogrebne povorke i kod odavanja vojne počasti: sviranje ili pjevanje državne himne i izvođenje propisane skladbe nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja u krematoriju, predviđeno propisom iz članka 15. ovoga Pravilnika

d) vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 600,00 kuna s PDV-om),

e) tiskanje osmrtnica (do 30 komada, sa ili bez fotografije)

f) objavljivanje obavijesti o ukopu u jednom hrvatskom dnevnom listu (do 420,00 kuna s PDV-om)

g) prijevoz pokojnika od mjesta identifikacije do mjesta ukopa

h) zastava Republike Hrvatske za pokrivanje lijesa uz odavanje vojne počasti i

i) grobno mjesto s betoniranim okvirom sukladno članku 7. ovog Pravilnika.

(2) Pogrebnu opremu i prijevoz ekshumiranih i identificiranih posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona od mjesta ekshumacije do mjesta ukopa osigurava Ministarstvo hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Uprava za zatočene i nestale, Sektor za traženje osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu.

Članak 4.

Svojstvo pokojnika iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika dokazuje se:

a) potvrdom o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ministarstva nadležnog za obranu ili ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, odnosno izvatkom iz Evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili izvršnim rješenjem o priznatoj obiteljskoj invalidnini za hrvatske branitelje iz članka 4. Zakona

b) potvrdom o okolnostima stradavanja ili rješenjem o priznatom statusu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz članka 6. stavka 1. točke a) ili točke b) Zakona i

c) prijavom o činjenici smrti izdanom od nadležnog tijela koje je izvršilo identifikaciju.

Utvrđivanje prava na troškove prijevoza i ukopa umrlog HRVI i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Članak 5.

Troškovi prijevoza i ukopa umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i umrlog HRVI iz Domovinskog rata su:

a) pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, osnovna urna, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov (do 1.800,00 kuna s PDV-om)

b) troškovi ukopa i/ili troškovi kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, razglasa, krematorija, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanja pokrovne ploče, vraćanja pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenja kolica, fugiranja grobnog otvora, polaganja urne i slično (do 1.500,00 kuna s PDV-om)

c) izvođenje propisane skladbe kod odavanja vojne počasti nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja, predviđeno propisom iz članka 3. ovog Pravilnika (u neto iznosu od 400,00 kuna)

d) vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 600,00 kuna s PDV-om),

e) prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa unutar Republike Hrvatske: preuzimanje pokojnika, paušal ili prijevoz lokalno ako je propisan i/ili prijevoz izvan područja grada (do
5 kn/km s PDV-om)

f) prijevoz pokojnika izvan Republike Hrvatske (do 5 kn/km, a najviše do 4.000,00 kuna s PDV-om)

g) zastava Republike Hrvatske za pokrivanje lijesa uz odavanje vojne počasti i

h) grobno mjesto s betoniranim okvirom sukladno članku 9. ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) Svojstvo pokojnika iz članka 5. ovog Pravilnika dokazuje se:

a) prijavom o činjenici smrti izdanom od nadležnog tijela ili nalazom mrtvozornika

b) potvrdom o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ministarstva nadležnog za obranu ili ministarstva nadležnog za unutarnje poslove odnosno izvatkom iz Evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili izvršnim rješenjem o priznatoj osobnoj invalidnini za hrvatske branitelje iz članka 4. Zakona i

c) pravomoćnim rješenjem o priznatom statusu HRVI-a iz Domovinskog rata.

(2) Ako obitelj pokojnika nije u mogućnosti ili pokojnik nema članova obitelji, nadležni ured državne uprave odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: prvostupanjsko tijelo) dužno je zatražiti dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka, potrebnu za ukop pokojnika uz vojnu počast.

Utvrđivanje prava na troškove grobnog mjesta i uređenje grobnog mjesta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Članak 7.

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i točke b) Zakona imaju pravo na:

a) jedno ukopno grobno mjesto s betoniranim okvirom na raspoloživu grobnom polju, ako ga obitelj smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nema u mjestu ukopa ili ga jedinica lokalne samouprave ili drugi vlasnici groblja ne ustupaju bez naknade i

b) uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom (u vrijednosti do 11.500,00 kuna s PDV-om).

Utvrđivanje prava na troškove grobnog mjesta i uređenje grobnog mjesta članova obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Članak 8.

(1) Članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju pravo na dodjelu grobnog mjesta i prije ekshumacije i identifikacije nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a temeljem pokrenutog postupka za dodjelu grobnog mjesta po posebnim propisima.

(2) Grobna mjesta iz stavka 1. ovog članka, osim grobnih mjesta u Aleji članova obitelji na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, osnivaju se za ukop više osoba i uređuju se nadgrobnim spomenikom (u vrijednosti do 11.500,00 kuna s PDV-om).

Utvrđivanje prava na troškove grobnog mjesta umrlih HRVI-a iz Domovinskog rata i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Članak 9.

(1) Jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su dati na korištenje grobna mjesta s betoniranim okvirom uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište na njihovom području ili posljednje prijavljeno prebivalište na njihovom području ako nisu imali prijavljeno prebivalište u trenutku smrti i ako oni ili članovi njihove uže ili šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu Zakona.

(2) Troškovi druge polovice predviđenog iznosa za jedno ukopno grobno mjesto na raspoloživom grobnom polju za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata (a maksimalno do 2.000,00 kuna s PDV-om) podmiruje Ministarstvo, a eventualnu razliku dužni su podmiriti članovi obitelji.

(3) U slučaju da članovi obitelji umrlog HRVI-a ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kupe pravo korištenja grobnog mjesta od treće osobe, temeljem kupoprodajnog ugovora i dokaza o prijenosu prava korištenja na ime kupca, imaju pravo na povrat dijela troška za kupnju prava korištenja grobnog mjesta do polovice vrijednosti grobnog mjesta na raspoloživom grobnom polju u istoj županiji (a maksimalno do 2.000,00 kuna s PDV-om).

(4) U slučaju da se članovi obitelji osoba iz stavka 1. ovog članka odluče na kupnju prava korištenja obiteljske grobnice ili ukopne niše sa više ukopnih mjesta, pravo iz ovog članka primjenjuje se razmjerno jednostrukom grobnom mjestu ili jednom ležaju u grobnici ili jednom ležaju u ukopnoj niši ili ukopnom pretincu.

(5) Osim prava iz članka 5. ovog Pravilnika umrli HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine tjelesnog oštećenja koji su do smrti koristili doplatak za njegu i pomoć druge osobe, imaju pravo na uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom (u vrijednosti do 11.500,00 kuna s PDV-om).

Pravo korištenja grobnih mjesta

Članak 10.

(1) Pravo korištenja grobnih mjesta ostvarenih temeljem ovog Pravilnika, osim grobnih mjesta na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru i grobnih mjesta hrvatskih branitelja ukopanih po službenoj dužnosti, upisuje se na ime članova obitelji po propisima o grobljima.

(2) Za pravo korištenja grobnih mjesta ostvarenih temeljem ovog Pravilnika, osim za grobna mjesta na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru i grobnih mjesta hrvatskih branitelja ukopanih po službenoj dužnosti, korisnici su dužni plaćati godišnju grobnu naknadu po posebnim propisima.

Podnošenje zahtjeva za ukop uz odavanje vojne počasti smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Članak 11.

(1) Zahtjev za ukop uz odavanje vojne počasti smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i točke b) Zakona nakon ekshumacije i identifikacije podnosi se prvostupanjskom tijelu nadležnom prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti korisnik obiteljske invalidnine iza smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona nakon ekshumacije i identifikacije ili druga pravna ili fizička osoba koja je u mogućnosti organizirati ukop na obrascu zahtjeva koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac Z1).

(3) Ukop posmrtnih ostataka smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i točke b) Zakona nakon ekshumacije i identifikacije osigurava prvostupanjsko tijelo nadležno prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva uz obvezatnu koordinaciju s prvostupanjskim tijelom nadležnim prema mjestu ukopa.

(4) U slučaju da smrtno stradali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i točke b) Zakona nakon ekshumacije i identifikacije nema članova obitelji ili drugih fizičkih ili pravnih osoba koje su u mogućnosti organizirati ukop, po službenoj dužnosti će ga organizirati i provesti prvostupanjsko tijelo nadležno prema posljednjem prebivalištu pokojnika ili na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.

(5) Prvostupanjsko tijelo nadležno prema mjestu ukopa pokojnika dužno je na zahtjev nadležnog prvostupanjskog tijela prema prebivalištu podnositelja zahtjeva osigurati nazočnost djelatnika na ukopu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona.

Podnošenje zahtjeva za ukop ili ispraćaj uz odavanje vojne počasti umrlih HRVI iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Članak 12.

(1) Zahtjev za ukop uz odavanje vojne počasti ili ispraćaj uz odavanje vojne počasti u mjestu različitom od mjesta ukopa pokojnika iz članka 5. ovog Pravilnika podnosi se prvostupanjskom tijelu nadležnom prema mjestu prebivališta prijavljenog u trenutku smrti ili posljednjeg prijavljenog prebivališta pokojnika u slučaju kada pokojnik iz članka 5. ovog Pravilnika nema prijavljeno prebivalište u trenutku smrti.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može podnijeti obitelj pokojnika ili druga fizička ili pravna osoba, spremna i sposobna organizirati ukop na obrascu zahtjeva koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac Z2).

(3) U slučaju da pokojnik iz članka 5. ovog Pravilnika nema članova obitelji ili drugih fizičkih ili pravnih osoba koje su u mogućnosti organizirati ukop, po službenoj dužnosti će ga organizirati i provesti prvostupanjsko tijelo nadležno prema prebivalištu pokojnika u trenutku smrti.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u slučaju da pokojnik iz članka 5. ovog Pravilnika nema prijavljeno prebivalište u trenutku nastupa činjenice smrti, ukop će po službenoj dužnosti organizirati i provesti prvostupanjsko tijelo nadležno prema posljednjem prijavljenom prebivalištu u suradnji s prvostupanjskim tijelom na čijem je području nastupila činjenica smrti.

(5) U slučaju iz stavka 3. i 4. ovog članka prvostupanjsko tijelo nadležno prema mjestu ukopa pokojnika dužno je na zahtjev prvostupanjskog tijela nadležnog prema prebivalištu, odnosno posljednjem prijavljenom prebivalištu pokojnika, osigurati nazočnost djelatnika na pogrebu umrlog HRVI i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji se ukapa po službenoj dužnosti.

Članak 13.

Na zahtjev osoba iz članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika, ukop smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i točke b) Zakona, umrlog HRVI i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata može se obaviti i izvan mjesta njegovog posljednjeg prebivališta, uz obvezatnu suradnju nadležnog prvostupanjskog tijela iz članka 11. stavka 1. i članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika i prvostupanjskog tijela nadležnog prema mjestu ukopa pokojnika.

Pravovremena obavijest

Članak 14.

(1) Članovi obitelji dužni su pravovremeno obavijestiti nadležno prvostupanjsko tijelo o vremenu i mjestu ukopa smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona te umrlih HRVI i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

(2) Pravovremena obavijest iz stavka 1. ovoga članka o ukopu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona smatra se najmanje pet radnih dana unaprijed, o čemu nadležno prvostupanjsko tijelo pismeno izvješćuje Ministarstvo.

(3) Pravovremena obavijest iz stavka 1. ovoga članka o ukopu umrlog HRVI i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 5. ovog Pravilnika je najmanje jedan radni dan unaprijed, a iznimno isti dan do devet sati ujutro ako je pokojnik umro tijekom vikenda ili u dane blagdana, uz uvažavanje objektivnih mogućnosti za organiziranje odavanja vojnih počasti.

(4) Za slučajeve nastupa smrti i potrebe za ukopom umrlih HRVI i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u neradne dane, osim u dane blagdana, zbog nepostojanja odgovarajuće mrtvačnice s hladnjačom, nadležno prvostupanjsko tijelo dužno je osigurati pasivno dežurstvo sukladno važećem Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

Odavanje vojnih počasti

Članak 15.

Način i postupak odavanja vojne počasti reguliran je posebnim propisima vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 16.

(1) Vojne počasti odaje nadležna postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske odnosno hrvatske policije, ovisno o podacima iz pribavljene potvrde o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ministarstva nadležnog za obranu ili ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

(2) Vojne počasti odaju se prilikom ukopa ili ispraćaja na području Republike Hrvatske.

(3) U slučaju ukopa izvan područja Republike Hrvatske, na zahtjev obitelji pokojnika, vojne počasti mogu biti odane kod ispraćaja posmrtnih ostataka s područja Republike Hrvatske.

Članak 17.

(1) Nadležno prvostupanjsko tijelo dužno je Oružanim snagama Republike Hrvatske odnosno policiji uputiti pisani zahtjev za osiguranje vojnih počasti na ukopu ili ispraćaju pokojnika uz prilaganje popunjenog obrasca zahtjeva za ukop hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uz vojnu počast.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka navest će se opći podaci o mjestu i vremenu ukopa ili ispraćaja, podaci o pokojniku (pripadnost postrojbi, čin, članovima obitelji i drugi podaci od utjecaja na odluku o odavanju vojne počasti) i podaci o osobi kojoj se treba uručiti zastava Republike Hrvatske.

Članak 18.

U slučaju više istovremenih ukopa uz odavanje vojnih počasti, uz uvažavanje objektivnih mogućnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske i policije, prvenstvo u odavanju vojnih počasti ostvaruje se po sljedećem redoslijedu:

a) smrtno stradali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona

b) umrli HRVI od I. do IV. skupine koji su do smrti koristili doplatak za njegu i pomoć druge osobe i

c) umrli HRVI i umrli hrvatski branitelji iz Domovinskog rata prema redoslijedu podnošenja zahtjeva.

Članak 19.

(1) Ministarstvo podmiruje stvarne troškove odanih vojnih počasti na ukopima ili ispraćajima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ministarstvu nadležnom za obranu i ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.

(2) Pravo na povrat troškova odanih vojnih počasti ostvaruje se sukladno trilateralnom sporazumu koji se sklapa između Ministarstva, ministarstva nadležnog za obranu i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Pravo ukopa na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru

Članak 20.

(1) Pravo korištenja grobnog mjesta na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru nije predmet pravnog prometa i ostvaruje se isključivo temeljem odgovarajućeg statusa.

(2) Pravo korištenja grobnog mjesta na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru nije prenosivo na druge osobe.

(3) Za pravo korištenja grobnog mjesta na Memorijalnom groblju ne plaća se godišnja grobna naknada.

Članak 21.

(1) Pravo ukopa na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, bez obzira na prebivalište, ostvaruju:

a) smrtno stradali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i točke b) Zakona – u »Aleju poginulih hrvatskih branitelja«, uz odavanje vojnih počasti,

b) ostale smrtno stradale ekshumirane i identificirane osobe bez statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te civilne žrtve iz Domovinskog rata – u »Aleju civilnih žrtava iz Domovinskog rata«, bez odavanja vojnih počasti

c) umrli HRVI iz Domovinskog rata – u »Aleju umrlih HRVI-a«,
uz odavanje vojnih počasti

d) članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i točke b) Zakona ili još uvijek nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 10. Zakona, ako su korisnici obiteljske invalidnine ili naknade obiteljske invalidnine do trenutka smrti – u »Aleju članova obitelji«, bez odavanja vojnih počasti osim u slučaju prava na vojne počasti po drugoj osnovi i

e) zapovjednici obrane Vukovara 1991. godine do razine satnije – u »Aleju ratnih zapovjednika Vukovara« u polju 1F.

(2) Članovi obitelji iz stavka 1. točke 4. ovog članka mogu za života podnijeti pisani zahtjev za dodjelu grobnog mjesta u Aleji članova obitelji radi njegova uređenja. Prednost u ostvarivanju prava imaju udovice i/ili roditelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja s pravom na uvećanu obiteljsku invalidninu.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka podnosi se Ministarstvu neposredno ili putem prvostupanjskog tijela nadležnog prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

(4) Pravo na grobno mjesto i ukop u Aleji članova obitelji gubi se u slučaju gubitka prava na obiteljsku invalidninu.

Uređivanje grobnih mjesta s nadgrobnim spomenikom na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru

Članak 22.

(1) Grobna mjesta u »Aleji poginulih hrvatskih branitelja« na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru uređuju se, na projektom predviđen način, nadgrobnim spomenikom u sklopu uređenja groblja po službenoj dužnosti.

(2) Grobna mjesta u ostalim alejama na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata mogu se urediti, na projektom predviđen način, nadgrobnim spomenikom o trošku obitelji, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

(3) Svako odstupanje od projektom predviđena načina uređenja grobnih mjesta smatrat će se neovlaštenim izvođenjem radova i uklonit će se po službenoj dužnosti uz naknadu troškova od nalogodavca ili izvoditelja neovlaštenih radova.

Premještanje posmrtnih ostataka

Članak 23.

(1) Premještanje posmrtnih ostataka ukopanog smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona, što podrazumijeva ekshumaciju, prijevoz i ponovni ukop, može se odobriti isključivo u slučajevima:

a) kada je ukopan izvan mjesta prebivališta zbog ratnih djelovanja ili zbog privremene okupacije mjesta prebivališta u trenutku ukopa ili

b) ako je ekshumiran i identificiran, te ukopan prije prestanka privremene okupacije, odnosno prije početka mirne reintegracije 14. veljače 1998. godine.

(2) O pojedinačnom zahtjevu za premještanje posmrtnih ostataka i podmirenje troškova odlučuje Ministarstvo.

(3) Ministarstvo zadržava pravo korištenja ispražnjenog grobnog mjesta, za potrebe ukopa smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona.

Povrat troškova prijevoza, ukopa i grobnog mjesta

Članak 24.

(1) Kada članovi obitelji ili druga fizička ili pravna osoba plati troškove ukopa, prijevoza i grobnog mjesta za umrlog HRVI ili umrlog branitelja iz Domovinskog rata, a bez izdavanja narudžbenice nadležnog prvostupanjskog tijela, imaju pravo na povrat troškova do iznosa propisanog ovim Pravilnikom.

(2) Zahtjev za povrat iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 90 dana od dana ukopa na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac Z3), uz koji se prilažu originali računa i dokazi o pravu na troškove.

(3) Troškovi iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se na tekući račun podnositelja zahtjeva (za fizičke osobe), odnosno žiro račun (za pravne osobe) otvoren u Republici Hrvatskoj, odnosno u državi prebivališta na osnovi:

a) naloga za povrat ovjerenog od nadležnog prvostupanjskog tijela

b) pisanog zahtjeva fizičke ili pravne osobe za povrat troškova

c) originala računa na ime podnositelja zahtjeva ili ovjerene izjave uplatitelja računa,

d) preslike tekućeg ili žiro računa

e) preslike popunjenog obrasca za ukop uz vojnu počast

f) preslike osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i

g) dokaza o pravu na troškove prijevoza, ukopa i grobnog mjesta.

Uređenje grobnog mjesta i povrat troškova za uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom

Članak 25.

(1) Uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom iz članka 7. točke b), članka 8. stavka 2. i članka 9. stavka 5. ovog Pravilnika osigurava nadležno prvostupanjsko tijelo izdavanjem narudžbenice, na zahtjev obitelji ili druge osobe na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac Z4).

(2) Troškovi iz stavka 1. i stavka 3. ovoga članka isplatit će se nakon pisanog izvješća prvostupanjskog tijela nadležnog prema mjestu ukopa o završetku radova uređenja grobnog mjesta.

(3) U slučaju da obitelj uredi grobno mjesto s nadgrobnim spomenikom bez izdavanja narudžbenica za račun Ministarstva od strane nadležnog prvostupanjskog tijela, može podnijeti zahtjev za povrat troškova do iznosa priznatoga ovim Pravilnikom na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac Z5). Troškovi mogu biti isplaćeni na osnovi:

a) naloga za povrat ovjerenog od nadležnog prvostupanjskog tijela

b) pisanog zahtjeva fizičke ili pravne osobe za povrat troškova

c) originala računa na ime podnositelja zahtjeva ili ovjerene izjave uplatitelja računa

d) dokaza o pravu na troškove uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom

e) preslike tekućeg ili žiro računa i

f) preslike osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

(4) Troškovi uređenja grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom izvan Republike Hrvatske mogu se isplatiti temeljem dokumentacije navedene u stavku 3. ovog članka, izjave podnositelja zahtjeva o obavljenom uređenju dane pod materijalnom i kaznenom odgovornošću te jasne fotografije uređenog grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom za pokojnika.

(5) U slučaju da smrtno stradali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona ili umrli HRVI iz Domovinskog rata I. do IV. skupine nema članova uže ili šire obitelji koji bi podnijeli zahtjev za uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom, nadležno prvostupanjsko tijelo osigurat će uređenje po službenoj dužnosti u visini iznosa propisanog ovim Pravilnikom.

Podmirenje troškova prijevoza i ukopa te troškova grobnog mjesta i uređenja grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom

Članak 26.

(1) Nadležno prvostupanjsko tijelo osigurava pravo na prijevoz i ukop, grobno mjesto i uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom izdavanjem narudžbenice do visine propisanog troška za račun Ministarstva, a u koordinaciji s prvostupanjskim tijelom nadležnim prema mjestu ukopa ili ispraćaja pokojnika.

(2) Troškove prijevoza i ukopa, grobnog mjesta i uređenja grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom po izdanim narudžbenicama snosi Ministarstvo, na osnovi:

a) naloga za isplatu ovjerenog od nadležnog prvostupanjskog tijela

b) kopije narudžbenice

c) originala računa

d) preslike popunjenog obrasca zahtjeva za ukop uz vojnu počast i

e) dokaza o pravu na troškove prijevoza i ukopa, grobnog mjesta i uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom.

(3) Troškovi ekshumacije, prijenosa i ponovnog ukopa po odobrenju Ministarstva podmiruju se u skladu s uputama za svaki slučaj ponaosob.

Članak 27.

Troškovi ukopa, grobnog mjesta i uređenja grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom izvan područja Republike Hrvatske, obračunavaju se sukladno kunskim vrijednostima određenim ovim Pravilnikom, obračunatim na dan isplate.

DIO TREĆI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne odredbe

Članak 28.

Obitelji HRVI-a i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, umrlih od dana stupanja na snagu Zakona do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika i ukopanih izvan Republike Hrvatske, imaju pravo na podmirenje razlike troškova ukopa ako u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika podnesu zahtjev za povrat troškova.

Članak 29.

Obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz članka 4. Zakona umrlih od dana stupanja na snagu Zakona do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, imaju pravo na povrat troškova ukopa do iznosa propisanog ovim Pravilnikom ako u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika podnesu zahtjev za povrat troškova na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac Z3) uz koji se prilažu originali računa i dokazi o pravu na troškove.

Članak 30.

Obiteljima koje su grobna mjesta na Memorijalnom groblju uredile mimo projektom predviđenog načina do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika uputit će se pozivi da uređenje usklade s propisanim izgledom u roku od godine dana. Nakon proteka navedenog roka, neusklađena uređenja grobnih mjesta uklonit će se po službenoj dužnosti.

Završne odredbe

Članak 31.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 43/05 i 41/09).

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 14. stavka 4. ovog Pravilnika koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 011-02/18-02/10

Urbroj: 522-02/2-18-1

Zagreb, 21. svibnja 2018.

Ministar
Tomo Medved, v. r.

 

Narodne novine 51/2018

Obrazac

Dubrovačko-Neretvanska županija, UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,
Jelena Dadić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, tel: 020/351-414

Link

 

Posljednja izmjena: 30.10.2020.

Ukop uz vojne počasti
Poginuli hrvatski branitelji nakon ekshumacije i identifikacije, kao i umrli hrvatski ratni vojni invalidi i hrvatski branitelji imaju pravo na ukop uz vojne počasti
Pravo na ukop i vojne počasti imaju:

smrtno stradali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona nakon ekshumacije i identifikacije
umrli hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
umrli hrvatski branitelji iz Domovinskog rata.

Ministarstvo hrvatskih branitelja snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka uz odavanje vojne počasti ako obitelj pravodobno obavijesti nadležno prvostupanjsko tijelo o ukopu, odnosno nadležni upravni odjeli u županijama ili Gradski ured za branitelje Grada Zagreba prema prebivalištu pokojnika te koji će po zaprimanju zahtjeva izdati narudžbenice za pokriće troškova u Pravilnikom propisanom iznosu.

Troškovi prijevoza i ukopa
Troškovi prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i točke b) Zakona su:

a) pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov
b) troškovi ukopa i/ili kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, kremiranja, razglasa, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanje i vraćanje pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenje kolica, fugiranje grobnog otvora i sl.
c) glazba za pratnju pogrebne povorke i kod odavanja vojne počasti: sviranje ili pjevanje državne himne i izvođenje propisane skladbe nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja u krematoriju, predviđeno propisom iz članka 15. Pravilnika
d) vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 600,00 kuna s PDV-om)
e) tiskanje osmrtnica (do 30 komada, sa ili bez fotografije)
f) objavljivanje obavijesti o ukopu u jednom hrvatskom dnevnom listu (do 420,00 kuna s PDV-om)
g) prijevoz pokojnika od mjesta identifikacije do mjesta ukopa
h) zastava Republike Hrvatske za pokrivanje lijesa uz odavanje vojne počasti i
i) grobno mjesto s betoniranim okvirom sukladno članku 7. Pravilnika.

Troškovi prijevoza i ukopa umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i umrlog HRVI iz Domovinskog rata su:

a) pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, osnovna urna, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov (do 1.800,00 kuna s PDV-om)
b) troškovi ukopa i/ili troškovi kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, razglasa, krematorija, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanja pokrovne ploče, vraćanja pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenja kolica, fugiranja grobnog otvora, polaganja urne i slično (do 1.500,00 kuna s PDV-om)
c) izvođenje propisane skladbe kod odavanja vojne počasti nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja (u neto iznosu od 400,00 kuna)
d) vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 600,00 kuna s PDV-om)
e) prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa unutar Republike Hrvatske (do 5 kn/km s PDV-om),
f) prijevoz pokojnika izvan Republike Hrvatske (do 5 kn/km, a najviše do 4.000,00 kuna s PDV-om),
g) zastava Republike Hrvatske za pokrivanje lijesa uz odavanje vojne počasti i
h) grobno mjesto s betoniranim okvirom sukladno članku 9. Pravilnika.

Podnošenje zahtjeva
Pravo na ukop uz vojnu počast (ako to obitelj želi) osigurava se izdavanjem narudžbenice ako se o smrti pravodobno izvijesti nadležno tijelo ili povratom sredstava osobi koja je platila troškove ukopa i podnijela zahtjev u roku od 90 dana od ukopa.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa stranica Ministarstva hrvatskih branitelja

Zahtjev za pokop hrvatskog branitelja uz vojne počasti.
https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/arhiva/pdf/zahtjev-za-pokop.pdf

Zahtjev se podnosi pri nadležnom upravnom odjelu u županiji ili Gradskom uredu za branitelje Grada Zagreba, prema mjestu prebivališta umrlog, uz uvid u osobne podatke podnositelja zahtjeva i prilaganje sljedeće dokumentacije:

presliku rješenja o priznatom statusu HRVI-ja, odnosno presliku potvrde o statusu hrvatskog branitelja
potvrdu o činjenici smrti ili smrtni list
zamolbu/zahtjev za povrat troškova pokopa (podnosi fizička ili pravna osoba koja je platila račun)
original računa
presliku tekućeg računa ili zaštićenog računa podnositelja zahtjeva.

Link

 

 

 

 

Novosti

Naša adresa

Adresa

Kada je trebalo....

Stonska policijska postrojba

Preporučamo

Vrijeme u Dubrovniku

Facebook

PU Dubrovnik - Oluja