Na temelju članka 33 Statuta Policijske udruge branitelja PU Dubrovnik 91., od 19.06.2010. godine, Skupština Policijske udruge branitelja PU Dubrovnik 91., koja je održana dana 30. lipnja 2012. godine, donosi;

 

S T A T U T
POLICIJSKE UDRUGE BRANITELJA PU DUBROVNIK 91.
(pročišćeni tekst)
Izvorišne odredbe


Hrvatski branitelji Domovinskog rata kao pripadnici Policijske uprave Dubrovnik, aktivno djeluju s ciljem promicanja dostojanstva i vrijednosti Domovinskog rata, uloge i doprinosa hrvatske policije u Domovinskom ratu, te zaštite prava i materijalnog položaja hrvatskih branitelja Domovinskog rata pripadnika policije.
Policijska udruga branitelja PU Dubrovnik 91. je nestranačka, neprofitna i samostalna udruga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.


Ovim Statutom Policijska udruga branitelja PU Dubrovnik 91. (u daljnjem tekstu: Udruga), uređuju se:
-područje na kojem Udruga djeluje
-zastupanje Udruge
-djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge
-ostvarivanje javnosti rada Udruge
-članstvo i članarina u Udruzi
-prava i obveze, te stegovna odgovornost članova
-unutarnji ustroj Udruge
-tijela Udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i razrješenja, -trajanje mandata i odgovornost članova
-imovina Udruge i raspolaganja s mogućom dobiti
-način stjecanja imovine
-prestanak Udruge, te postupak s imovinom u slučaju prestanka
-priznanje i nagrade Udruge
-prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Udruga je oblik dobrovoljnog udruživanja aktivnih i pričuvnih pripadnika policije PU Dubrovnik koji se radi promicanja i ostvarenja zajedničkih interesa i ciljeva podvrgavaju pravilima koja su utvrđena ovim Statutom
Udruga je pravna osoba
Udruga se može učlaniti u srodne zajednice i asocijacije.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I DAN UDRUGE

Članak 3.

Naziv Udruge glasi: Policijska udruga branitelja PU Dubrovnik 91.
Skraćeni naziv Udruge glasi: PUB PUD 91.
Sjedište Udruge: Dubrovnik, Josipa Kosora 30.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor udruge.

Članak 4.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 3 cm sa ispisanim natpisom po obodu pečata: Policijska udruga branitelja PU Dubrovnik 91., te štambilj pravokutnog oblika dužine 6 cm, širine1,5 cm s natpisom Policijska udruga branitelja PU Dubrovnik 91.
Udruga ima grb i zastavu.
Dan udruge je: 29. rujna (Dan policije – Sv. Mihovil)


III. PODRUČJE NA KOJEM UDRUGA DJELUJE

Članak 5.

Udruga djeluje na dijelu području Dubrovačko-neretvanske županije, i to na području na kojem je osnovana Policijska uprava Dubrovnik iz Uredbe o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave (Narodne novine broj 30/91).


IV. ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 6.

Udrugu zastupa predsjednik Izvršnog odbora, ili njegovi dopredsjednici u njegovoj spriječenosti.
Predsjednik Izvršnog odbora može pojedine poslove zastupanja, putem punomoći prenijeti na treće osobe.


V. CILJEVI UDRUGE

Članak 7.

Ciljevi udruge jesu:
- njegovanje i promicanje dostojanstva Domovinskog rata
- promicanje doprinosa i uloge policijskih branitelja
- ostvarivanje društvenog, pravnog i materijalnog položaja hrvatskih branitelja policije
- sudjelovanje i predlaganje propisa i akata koji se odnose na hrvatske branitelje
- obilježavanja važnijih datuma Domovinskog rata
- razvijanje kulturnog i zabavnog života
- organiziranje pomoći ugroženim članovima Udruge
- organiziranje športskih i rekreativnih aktivnosti i drugih zajedničkih interesa


VI. DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 8.

Ciljevi iz članka 7. ovog Statuta Udruga će ostvarivati:
- praćenjem i predlaganjem rješenja za zdravstvene, socijalne i druge teškoće branitelja
- proučavanjem prava hrvatskih branitelja iz radnog odnosa, mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, socijalnih i drugih pitanja hrvatskih branitelja
- predlaganjem propisa za ostvarivanje prava, te poboljšanja materijalnog i društvenog položaja članova Udruge
- pribavljanjem materijalnih sredstava za ostvarivanje ciljeva Udruge
- organizacijom okruglih stolova, tribina i javnih prezentacija
- razvijanje prijateljstva, tolerancije, međusobne pripadnosti svih hrvatskih branitelja Domovinskog rata
- dodjela nagrada i priznanja
- organizacija sportskih i kulturnih susreta i izleta


VII. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

Članak 9.

Djelovanje Udruge je javno, a članstvo se o radu izvješćuje na sjednicama tijela Udruge i na drugi pogodan način.
Sjednice tijela Udruge otvorene su za javnost, koja se može isključiti prije sjednice tijela udruge bez posebnog objašnjenja, a odlukom predsjedništva tijela Udruge.

VIII. ČLANSTVO I ČLANARINA

Članak 10.

Članom Udruge može postati pripadnik aktivnog i pričuvnog sastava Policijske uprave Dubrovnik, te pripadnici drugih ustrojbenih jedinica u okviru MUP-a RH, a na području djelovanja Policijske uprave Dubrovnik u razdoblju od 21. lipnja 1991. godine do 20. svibnja 1993. godine.
Članom Udruge može postati i član uže obitelji poginulog hrvatskog branitelja policijskog službenika, koji je obavljao policijske zadaće u Policijskoj upravi Dubrovnik ili u okviru drugih ustrojbenih jedinica MUP-a RH, a na području djelovanja Policijske uprave Dubrovnik u razdoblju iz stavka 1. ovoga članka.
Članom Udruge može postati pripadnik policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, te pripadnici drugih ustrojbenih jedinica u okviru MUP-a RH na području djelovanja Policijske uprave Dubrovnik, a koji je policijske poslove obavljao i nakon razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, ako je u tom razdoblju sudjelovao u obrani Dubrovnika u nekoj drugoj postrojbi.

Članak 11.

Počasnim članom Udruge može postati fizička i pravna osoba, hrvatski i strani državljani, koji su svojim djelovanjem doprinjeli Domovinskom ratu ili radu Udruge.
Pravna osoba sa statusom počasnog člana imenuje predstavnika koji je zastupa u Udruzi.
Odluku o počasnom članu donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.
Fizičkim ili pravnim osobama koji pomažu ili sudjeluju u ostvarivanju ciljeva Udruge dodjeljuju se priznanja sukladno Pravilniku kojeg donosi Izvršni odbor.

Članak 12.

Prijem u članstvo Udruge započinje podnošenjem potpisane pristupnice u sjedištu ili ograncima. Članom udruge postaje osoba koja ispunjava uvjete iz članka 10. ovoga Statuta, danom potvrđivanja pristupnice od strane Izvršnog odbora, koje se mora obaviti u roku od 30 dana od dana podnošenja pristupnice, odnosno od osnivačke Skupštine.

Članak 13.

Kada Izvršni odbor utvrdi postojanje okolnosti koje prijeće primitak u članstvo Udruge donosi odluku o odbijanju pristupnice.
Odluka o odbijanju pristupnice mora biti obrazložena s poukom o pravu na žalbu, koju može podnijeti potpisnik pristupnice u roku od 8 dana od dana prijema.
O žalbi na odbijanje pristupnice odlučuje Časni sud konačnom odlukom i to:
1) odbacuje žalbu kada je ista podnijeta od strane osobe koja nije podnositelj pristupnice, ili je žalba izjavljena nakon proteka 8 dana od dana prijema odluke o odbijanju pristupnice.
2) odbija žalbu i potvrđuje odluku o odbijanju pristupnice.
3) uvažava žalbu i poništava odluku o odbijanju pristupnice.
U slučaju iz točke 3) ovoga stavka Časni sud potvrđuje pristupnicu

Članak 14.

U postupku potvrđivanja pristupnice Izvršni odbor, kao i Časni sud u postupku po žalbi, imaju pravo zahtijevati dostavu određene dokumentacije, uzimati izjave o relevantnim činjenicama, te poduzeti i druge mjere s ciljem postojanja okolnosti iz članka 13.
Pri ocjeni postojanja okolnosti iz članka 13. osobito će se uzeti u obzir:
- napuštanja postrojbe
- odbijanje sudjelovanja u obrani suvereniteta RH
- postupanja kojima se narušava čast i dostojanstvo Domovinskog rata i članova Udruge, i sl.

Članak 15.

Članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu, čiju visinu određuje Izvršni odbor.
Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu, kojom se dokazuje pravovaljanost članstva u Udruzi.

IX. PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 16.

Članovi Udruge imaju prava i obveze:
- sudjelovati u radu Udruge
- pridržavati se Statuta i drugih općih akata Udruge
- birati i biti biran u tijela Udruge
- tražiti pomoć u ostvarivanju svojih prava i prava članova svoje obitelji
- čuvati ugled i dostojanstvo Udruge i njenih članova
- koristiti članske pogodnosti
- plačati članarinu
- biti upoznat o radu Udruge

Članak 17.

Članstvo u Udruzi prestaje:
1) smrću člana
2) isključenjem iz Udruge
3) neplaćanjem članarine, protekom 1 mjeseca nakon isteka godine u kojoj je članarina trebala biti plaćena

Članak 18.

Stegovne povrede su:
1) počinjenje kaznenih djela iz koristoljublja ili nasilja
2) izvršenje težih prekršaja protiv javnog reda i mira
3) svako postupanje koje šteti ugledu Udruge
4) svako postupanje koje je u suprotnosti s dostojanstvom Domovinskog rata

Članak 19.

Stegovni postupak pokreće se zahtjevom Izvršnog odbora ili Nadzornog odbora.

Članak 20.

Časni sud razmatra zahtjev za pokretanje stegovnog postupka, te ako utvrdi da postoje okolnosti za utvrđivanje stegovne odgovornosti pokreće postupak u kojem se izvode svi potrebni dokazi.
Nakon dokaznog postupka Časni sud donosi odluku kojom se zahtjev odbija ili kojom se članu Udruge izriče stegovna kazna.
Zbog povrede prava i obveza, članu Udruge Časni sud može izreći
1) opomenu
2) privremenu suspenziju članstva u Udruzi
3) isključenje iz članstva Udruge

Članak 21.

Protiv odluke Časnog suda, član Udruge može u roku od 15 dana od primitka odluke uložiti žalbu Visokom časnom sudu Udruge, kao drugostupanjskom stegovnom tijelu Udruge.
Odluka Visokog časnog suda povodom prigovora je konačna.


X UNUTARNJI USTROJ UDRUGE

Članak 22.

Udruga može imati podružnice, ogranke ili klubove, na području na kojem Udruga djeluje.

Članak 23.

Izvršni odbor osniva ustrojstvene oblike iz članka 22. s ciljem promicanja ciljeva Udruge i bolje informiranosti članstva.
Ustrojstvenim obilcima rukovodi povjerenik kojeg imenuje Izvršni odbor.

Članak 24.

Ustrojstveni oblici iz članka 22. Ovog Statuta nemaju svojstvo pravne osobe.


XI TIJELA UDRUGE

Članak 25.

Tijelo Udruge su:
1.Skupština
2.Izvršni odbor
3.Nadzorni odbor
4.Časni sud
5.Visoki časni sud

Skupština, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Časni sud i Visoki časni sud raspravljaju i odlučuju na sjednicama.
Zapisnik o održanim sjednicama tijela Udruge vodi osoba koju odredi predsjednik tijela.
Zapisnik o sjednici tijela Udruge, potpisan od strane zapisničara i predsjednika tijela dostavlja se tajniku Udruge.

1) Skupština

Članak 26.

Skupština je najviše tijelo Udruge koja razmatra i odlučuje o svim pitanjima koja su u njenoj nadležnosti po odredbama ovog statuta, te razmatra i odlučuje o drugim pitanjima koje predloži Izvršni odbor.
Skupština zasjeda redovito i izvanredno.

Članak 27.

Redovito zasjedanje Skupštine je svake četiri godine.
Skupštinu saziva predsjednik skupštine, odnosno podpredsjednik skupštine u privremenoj odsutnosti predsjednika skupštine, a na prijedlog Izvršnog odbora najmanje 15 dana prije održavanja.
Odluka o sazivu Skupštine sadrži dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.

Članak 28.

Izvanredno zasjedanje saziva Izvršni odbor na zahtjev najmanje jedne trećine članova Udruge ili na zahtjev Nadzornog odbora.
Odluka o sazivu Skupštine sadrži dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.
Na izvanrednom zasjedanju raspravlja se i odlučuje samo o pitanjima koja su stavljena na dnevni red iz stavka 2. ovog članka.
Ako Izvršni odbor ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, sazvat će je predsjednik Nadzornog odbora ili najstariji podnositelj zahtjeva, pri čemu rad izvanredne Skupštine nije ograničen odredbom iz stavka 3. ovoga članka.
Ako na izvanrednu Skupštinu, koja je sazvana na temelju stavka 4. ovoga članka nije nazočan predsjednik ni zamjenik predsjednika, izvanrednu skupštinu vodi osoba koja je sazvala izvanrednu Skupštinu temeljem ovlasti iz stavka 4.
Na dnevni red izavnredne Skupštine, koja je sazvana po odredbi stavka 4. ovoga članka, mora se uvrstiti svaki prijedlog kojeg usvoji natpolovična većina nazočnih članova.

Članak 29.

Skupštinu čine svi članovi Udruge.
Na Skupštinu se mogu pozvati i sudjelovati u njezinom radu i druge osobe bez prava glasa.
O radu Skupštine vodi se zapisnik.

Članak 30.

Skupština pravovaljano odlučuje kad je nazočno više od pola članova Skupštine.
Ako Skupštini nije nazočna natpolovična većina članova Udruge, Skupština se odgađa na rok od pola sata, nakon čega Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna jedna trećina članova.

Članak 31.

Skupštinu vodi predsjednik Skupštine.
Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja.

Članak 32.

Skupština odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Kod izbora članova tijela Udruge između više kandidata izabrani su oni članovi koji dobiju više glasova.
Kad Skupština odlučuje o izboru članova tijela a broj kandidata je isti kao i broj članova tijela koje treba izabrati, nije potrebno glasati o svakom kandidatu pojedinačno.
Iznimno Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom nazočnih članova o donošenju Statuta, izmjenama i dopunama Statuta, te o prestanku Udruge.

Članak 33.

Na redovnom zasjedanju Skupština:
- utvrđuje program rada,
- donosi Statut, njegove izmjene i dopune, kao i druge opće akte,
- bira predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine
- bira tajnika Udruge,
- bira i razrješava članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Časnog suda i Visokog časnog suda,
- raspravlja o izvješću predsjednika Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, te ocjenjuje njihov rad,
- odlučuje o promjeni imena,
- donosi odluku o povezivanju ili razdruživanju u zajednicu udruga,
- odlučuje o prestanku Udruge,
- odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada,
- te odlučuje o drugim pitanjima.
Skupština može donijeti odluku o prijenosu ovlasti iz svoje nadležnosti na Izvršni odbor, osim odluke o izmjenama i dopunama Statuta i osim odluke o izboru i razrješenju dužnosnika Udruge.
Na osnivačkoj i izbornoj Skupštini, bira se predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine.
Na osnivačkoj Skupštini sve osobe koje su potpisale pristupnicu imaju pravo glasa, te birati i biti birane u tijela Udruge.
Skupština je dužna upoznati javnost s radom Udruge.

Članak 34.

Skupština ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika.
Predsjednika i zamjenika bira Skupština, čiji mandat traje četiri godinu, nakon čega iste osobe ne mogu ponovno biti izabrani na istu funkciju.
Predsjednik rukovodi radom Skupštine.
Zamjenik predsjednika rukovodi radom Skupštine u odsutnosti predsjednika.
Predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine članovi su Izvršnog odbora po funkciji.

Članak 35.

Tajnik Udruge bira se na mandat od četiri godine i može ponovno biti biran.
Poslovi tajnika Udruge su:
- vodi registar članova,
- priprema materijale za sjednicu Skupštine i Izvršnog odbora,
- vodi evidenciju o zapisnicima sa sjednica tijela Udruge,
- odgovoran je za obavljanje stručno-administrativnih i drugih poslova, bilo da ih obavlja osobno ili ih obavljaju osobe kojima je odlukom Izvršnog odbora povjereno obavljanje tih poslova.

2) Izvršni odbor

Članak 36.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine Udruge i za svoj rad odgovara Skupštini.
Izvršni odbor čine 11 članova Udruge koje je izabrala Skupština na mandat od četiri godine.
Članovi Izvršnog odbora između sebe biraju predsjednika Izvršnog odbora i dva dopredsjednika Izvršnog odbora s mandatom od dvije godine s mogućnošću ponovnog biranja.
Ako Izvršni odbor razriješi dužnosti predsjednika Izvršnog odbora, ulogu predsjednika preuzima Predsjednik Skupštine do kraja tekućeg mandata od dvije godine.
Ukoliko jedan od članova Izvršnog odbora podnese ostavku ili bude razriješen od strane Skupštine, Izvršni odbor nastavlja rad sve dok ima natpolovični sastav za sazivanje i održavanje sjednica Izvršnog odbora.
Prilikom izbora članova Izvršnog odbora potrebno je voditi računa o zastupljenosti svih članova s područja djelovanja Udruge.

Članak 37.

Predsjednik Izvršnog odbora zastupa Udrugu.

Članak 38.

Izvršni odbor raspravlja i odlučuje na sjednicama.
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, najmanje jednom mjesečno, a odluku o sazivanju donosi predsjednik.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu odbora kada to od njega zatraži jedna trećina članova Izvršnog odbora.
Ako predsjednik u roku od 15 dana ne sazove sjednicu Izvršnog odbora sazvat će je najstariji predlagatelj.
Ukoliko predsjednik Izvršnog odbora u roku od tri mjeseca uzastopno ne sazove sjednicu Izvršnog odbora, razriješit će se dužnosti te će protiv njega biti pokrenut stegovni postupak.

Članak 39.

Izvršni odbor na svojim sjednicama pravovaljano odlučuje ako je nazočno više od polovice njegovih članova.
Izvršni odbor odlučuje nadpolovičnom večinom glasova nazočnih članova.

Članak 40.

Izvršni odbor:
- pedlaže Predsjedniku Skupštine u suradnji s tajnikom Skupštine sazivanje Skupštine Udruge,
- odlučuje o načinu provedbe programa rada koji je utvrđen na Skupštini,
- predlaže Statut, izmjene i dopune Statuta, kao i druge opće akte Udruge,
- utvrđuje godišnji obračun Udruge i raspravlja o rezultatima,
- provodi odluke Skupštine,
- upravlja imovinom Udruge,
- osniva komisije, odbore ili sekcije za pojedine aktivnosti Udruge,
- bira i razrješava predsjednika Izvršnog odbora i dva dopredsjednika Izvršnog odbora između svojih članova, većinom glasova svih članova Izvršnog odbora
- osigurava nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Udruge,
- potvrđuje pristupnice članova Udruge,
- podnosi izvješće o radu Skupštini,
- odlučuje o drugim pitanjima iz rada Udruge.
Izvršni odbor raspravlja o razrješenju predsjednika kada to pismeno zatraži jedna trećina članova Izvršnog odbora.
O prijedlogu za razrješenje predsjednika ne može se raspravljati i odlučivati ako nije proteklo šest mjeseci od njegovog izbora ili od sjednice na kojoj nije prihvaćen prijedlog za razrješenje predsjednika.


3) Nadzorni odbor

Članak 41.

Nadzorni odbor ima tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i može se ponoviti.
Članovi Izvršnog odbora i tajnik Udruge ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Članak 42.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik prema vlastitoj procjeni, na zahtjev ostalih članova Nadzornog odbora ili na zahtjev predsjednika Udruge.
Sjednice se održavaju najmanje dva puta godišnje.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova i to većinom glasova nazočnih članova.

Članak 43.

Nadzorni odbor:
- nadzire cjelokupno materijalno-financijsko poslovanje Udruge,
- nadzire pravilnost primjene odredaba ovog Statuta i ostalih općih akata Udruge,
- upoznaje Izvršni odbor sa stanjem utvrđenim tijekom pregleda i nadzora i podnosi izvješće o radu Skupštini Udruge,
- bira predsjednika Nadzornog odbora između svojih članova.

4) Časni sud

Članak 44.

Časni sud ima tri člana koji između sebe biraju predsjednika.
Mandat članova Časnog suda traje četiri godine i može se ponoviti.
Članovi Izvršnog odbora i tajnik Udruge, te članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Časnog suda.

Članak 45.

Časni sud odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Udruge zbog stegovnih povreda iz članka 18. ovog Statuta večinom glasova.
Časni sud odlučuje konačnom odlukom i u slučaju prigovora na odluku Izvršnog odbora kojom se odbija potvrđivanje pristupnice iz članka 13. ovoga Statuta.

Članak 46.

Protiv odluke Časnog suda iz članka 47. stavak 1. ovog Statuta, može se u roku od 15 dana od primitka odluke, uložiti žalba Visokom časnom sudu Udruge.

5) Visoki časni sud

Članak 47.

Visoki časni sud ima pet članova, a koji između sebe biraju predsjednika.
Mandat članova Visokog časnog suda traje četiri godine i može se ponoviti.
Članovi Visokog časnog suda ne mogu biti Članovi Izvršnog odbora i tajnik Udruge, te članovi Nadzornog odbora.
Visoki časni sud donosi odluke u drugom stupnju večinom glasova uz uvjet da su prilikom donošenja odluke nazočna večina članova suda.
Odluka Visokog časnog suda donijeta povodom žalbe je konačna.

XII IMOVINA UDRUGE, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA S DOBITI

Članak 48.

Imovinu Udruge čine nekretnine, pokretnine i imovinska prava koja je Udruga stekla sukladno zakonom i ovim Statutom.

Članak 49.

Udruga stječe imovinu prihodima od članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, prihodima od imovine i imovinskih prava kao i iz gospodarske i druge djelatnosti koja se obavlja u Udruzi.

Članak 50.

Imovinom Udruge upravljaju tijela Udruge na najsvrsishodniji način vodeći računa o ciljevima Udruge.
Za svoje obveze Udruga odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 51.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijsko izvješće prema propisima kojima se utvrđuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 52.

Kad u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unaprijeđenje djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju ciljevi Udruge utvrđenim ovim Statutom.

XIII PRESTANAK UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 53.

Udruga prestaje na temelju odluke Skupštine o prestanku Udruge.

Članak 54.

Udruga prestaje s radom ako nastupe okolnosti zbog kojih nije moguće ostvariti ciljeve Udruge.
Odluku o prestanku donosi Skupština dvotrećinskom većinom nazočnih članova.
Udruga prestaje s radom i u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada Udruge imovina se predaje Gradu Dubrovniku radi namjenskog korištenja za potrebe ostalih braniteljskih udruga.


XIV PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE

Članak 55.

Udruga može dodijeliti priznanja i nagrade svojim članovima, kao i drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvitak i promicanje ciljeva i interesa Udruge.
Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi IO Udruge.


XV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Izvršni odbor mora donijeti opće akte Udruge, i to:
- Odluku o grbu i zastavi Udruge,
- Pravilnik o dodjeli priznanja,
- Pravilnik o izgledu pristupnice i iskaznice,
- Odluku o visini članarine.

Članak 57.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, statut od dana 19.06.2010. godine prestaje važiti.
Tumačenje odredaba ovog Statuta u nadležnosti je Skupštine.

Članak 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Dubrovniku, 30. lipnja 2012. g.


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Ante Vulić

Sponzori

Obavijesti

- Pratite ove stranice te nađite mjesto na njima jer one su napravljene za Vas. Ukoliko posjedujete fotografije i druge matrijale iz Domovinskog rata dostavite ih tajniku Udruge ili nekom od članova IO.


Pitanja, prijedlozi, sugestije... Registrirajte se na naš forum i pitajte predsjednika IO....


Pratite nas preko društvenih mreža, Facebook, Google+ i Twitter.
Komentirajte, pošaljite nam pitanja prijedloge i sugestije...Naša adresa

Adresa

"U svitanje pomrčina"

Preporučamo

Newsletter

Vrijeme

 

PU Dubrovnik - "Oluja"

© 2015 Policijska udruga branitelja PU Dubrovnik 91. (PUBPUD91). All Rights Reserved.